Workshops and concerts

Liturgical Experimentarium

Enter into the drama of liturgy as a story told in interactive ways in the first part of this workshop. Drawing on the old roots of Christian church practise, we will then create new expressions in each our own art forms or ways of thinking and writing. These will be woven together in the end and be part of the worship gathering on Thursday morning.

Workshop leaders: Anders Michael Hansen and Dorte Kappelgaard

Land art by Monique Sliedrecht

Vi vil bruge elementer fra naturen, der findes i vores naturlige miljø for at skabe skulpturer, der arbejder i harmoni med de omgivelser, vi er i. Vi vil arbejde med naturen, hvilket betyder, at arbejdet vil blande sig med de kræfter, der vil ændre eller ødelægge den.

Fotografi og film kan bruges i arbejdet med de skulpturer, der er skabt i de udendørs rum (så medbring kameraer eller iPhones!). I modsætning til maleri eller nogle skulpturer, tilbyder Land Art ikke en afspejling af et øjeblik i tiden, men udfolder en progression af den tid, der arbejdes i.

Menneskeheden har en opfattelse af, at verden i en vis forstand kun er en kulisse på betydningen af ​​vores individuelle sociale liv. Men de snørklede og subtile former for kommunikation i den fysiske verden er langt overlegen det, som mennesket har skabt eller nogensinde kunne skabe. Som kunstner kan du arbejde med dette, og vise det til folk gennem et medium, der er instinktivt kender dem. På den måde behøver arbejdet ingen signatur eller forklaring – det er bare, hvad det er, indtil det forsvinder.

______________

We will use elements found in our natural environment (as well as some from outside our environment) to create sculptures that work in harmony with our location. The process is to work totally within the environment which means the work ultimately becomes subject to the forces that will alter or destroy it. 

Photography and film can be used to engage with the sculptures created in the outdoor spaces (so do bring your cameras or iPhones!).  Unlike painting or some sculpture, Land art doesn’t offer a reflection of a moment in time, but the unfolding progression of time (the time the work is viewed).  Through time lapse photography, it offers the viewer a way of seeing the processes that are going on all around them and even how their own physical form moves through time.

Mankind has a perception that the world is in a sense only a backdrop to the importance of our individual social lives. However the intricacies and subtle forms of communication in the natural world are far superior to anything humans have created or ever could create. As an artist, if you can work with this and show it to people through a medium that is instinctually familiar to them, then the work needs no signature or explanation – it just is what it is until it disappears.

Sketching workshop by Sara Holm

Uanset hvor du kigger hen, er der et motiv (Skitsebog og tegnegrej)

Få inspiration til at bruge en skitsebog som et redskab til at opleve, belyse og fortolke dine omgivelser.

Med en skitsebog som rejseledsager, kan du opleve verden på nye og anderledes måder. Når du forsøger at fange øjeblikket med blyanten og at dokumentere en atmosfære på papir, udfordres du til at blive opmærksom på nye ting. På denne workshop vil vi øve os i at være tilstede ved hjælp fra skitsetegningen. Vi skal ud og tegne sammen i de nærmeste omgivelser og slutter af med at dele og inspirere hinanden.

Deltagerforudsætninger: Både nybegyndere og erfarne skitsetegnere er velkomne. For nogle vil det måske handle om modet til at tegne sammen med andre og at tegne offentligt, for andre om at skabe egen metode/stil eller at eksperimentere med nye måde at tegne på.

Medbring: evt. noget at sidde på (en lille stol eller et sideunderlag). Hvis du allerede har en skitsebog og noget favorittegnegrej, så tag gerne det med. Ellers vil der være noget man kan låne og en skitsebog.

____________

Wherever you look, there is a motive (sketch and draw gear) v. Sara Holm

Get inspiration to use a sketchbook as a tool to explore, clarify and interpret your surroundings.

With a sketchbook as a companion, you can experience the world in new and different ways. When you try to capture the moment with the pencil and documenting an atmosphere on paper, it will challenge you to be aware of new things. In this workshop, we will practice being in the present using the sketch drawing. We’re going to draw together in the immediate surroundings and will end up the sessions with sharing and inspire each other.

Prerequisites: Everybody is welcome in the workshop. For some it might take courage to draw together with others and to draw public for others to create their own method / style or experimenting with new way of drawing.

Bring: something to sit on (a small stool or side surfaces). If you already have a sketchbook and some favorite character gear, so bring it along. Otherwise, there will be something you can borrow as well as a sketchbook.

 

Pilgrimage walk with Elizabeth Knox-Seith

Vi vil se på pilgrimsvandringen som opdagelsesrejse – en måde at finde sig selv og sit kreative potentiale. Hvis vejret er til det, går vi begge dage en vandring i skovene omkring Haslev. Hver dag vil have sit eget tema. Vi slutter vandringerne med en samtale – det, som på svensk hedder “delande”.

Elizabeth Knox-Seith er ansat som pilgrimspræst i Lolland-Falster stift, med den særlige opgave at udvikle et pilgrimscenter i Maribo, samt udgive bogen om Klosterruten, som kommer til at beskrive en sammenhængende vandrerute mellem et stort antal kirker i hele stiftet (Forlaget Unitas, www. klosterruten.dk).

Elizabeth har før hun blev præst arbejdet i en lang række kirkelige organisationer, bl.a. De Samvirkende Menighedsplejer, Folkekirkens Nødhjælp og Areopagos. Hun er oprindeligt uddannet kultursociolog, og har arbejdet som formidler omkring eksistentielle spørgsmål, bl.a. for DR´s kirkeredaktion. Et langt livs erfaring har bragt hende ind på pilgrimsvejen, som egentlig betyder at være “på vej” – en betegnelse, som også var gældende for de første kristne: “Dem, som følger Vejen” … i kort form: “De vejfarende”, eller “opdagelsesrejsende”.

Se mere på: http://www.pilgrimshusetmaribo.dk/

_______________

We will look at the pilgrimage as a journey of discovery – a way to find yourself and your creative potential. If weather permits, we go for walks in the woods around Haslev. Each day will have its own theme. We finish the walks with a conversation – what in Swedish called “Delande”.

Elizabeth Knox-Seith is employed as a pilgrim priest in Lolland-Falster diocese with the specific task of developing a pilgrimage center in Maribo, as well as publishing the book on The Monastery Route, which will describe a continuous hiking trail between a large number of churches.

Elizabeth has worked in a variety of church organizations, including DanChurchAid and the Areopagus. She is originally trained as a cultural anthropologist, and has worked as a mediator about existential issues.

 

Danish Writing Workshop (in Danish)

Skriv løs! v. Mette Engsted

Vi vil afprøve forskellige måder at bruge skriften på

Ord er magiske! De kan give og tage liv, de kan skabe glæde og sorg, de kan lyse op (ILLUMINERE), de kan igangsætte grineanfald, man ikke kan se enden på, de kan hjælpe os med at vise verden, hvem vi er. Der er mange måder at bruge skriften på. I workshoppen vil du blive præsenteret for diverse typer tekstudtryk, og du vil selv komme til at lave skriveøvelser af forskellig karakter. Vi vil ikke arbejde frem mod ét endeligt produkt, men derimod have fokus på det personlige, skriftlige udtryk og eksperimentere med det og bruge det kreativt.

Deltagerforudsætninger: Lyst! Lyst til at udfolde, udtrykke og udBLÆSE dig skriftligt

Medbring: Noget at skrive på og med, fx skrivegrej og notesbog eller computer.

Workshoppen foregår på dansk

 

Concerts 

 

Binocular Visions

I en lejlighed i København skabes og udfoldes Binocular Vision, som består af melodier og elektronik set fra to sider

__________

In an apartment in Copenhagen Binocular Vision is created and unfolded. It contains melodies and electronics with two different aspects of the music

See more: https://binocularvision.bandcamp.com/releases

 

Marie Lind

Marie Lind er en alsidig sanger og performer, uddannet fra musicalakademiet i Fredericia. Hun har optrådt i musicals/shows, spillet revy, sunget med forskellige Big Bands, dirigeret gospelkor m.m. og har optrådt ved adskillige koncerter i ind- og udland. Udover en bred scenisk erfaring er Marie også en efterspurgt solo-sanglærer og korleder. Dette år byder på spændende musikalske tiltag, bl.a. en efteruddannelse i sang på Anne Rosing Instituttet i Hellerup. På repertoire listen finder man fine ballader, jazzede toner og personlige sange. Livet udtrykt i musik.

Cd udgivelser: ”Kongers Konge” og ”Overalt på Jord” – Moderne salmer/hymner skrevet af Stuart Townend og Keith og Kristyn Getty – indsunget på dansk. Se mere på www.marielind.dk

__________

Marie Lind is a versatile singer and performer, graduated from the Musical Academy in Fredericia. She has performed in musicals / shows and sung with various Big Bands , directed gospel choir and has performed at numerous concerts at home and abroad . Besides a wide theatrical experience Marie is also a solo singing teacher and choirmaster . For Marie this year offers exciting musical initiatives, including periodic training in singing at Anne Rosing Institute in Hellerup . On the repertoire list are fine ballads, jazzy tones and personal songs. Life expressed in music.

CD releases: ” King of kings ” and ” Everywhere on Earth” – Modern psalms / hymns written by Stuart Townend and Keith and Kristyn Getty – sung in Danish. See more on www.marielind.dk